אירופה במגרש הבינלאומי: גלובליזיציה ומולטי ליטרליות